„Faceci na wybiegu” 1 sierpnia g. 20.00

Faceci fot 1_male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna, Biniak, Wie­sław Krupa, Mariusz Puchal­ski

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn. Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…
Zapra­szamy na pokazy przed­pre­mie­rowe!
Ter­miny:
VIII godz. 20.00; 3 VIII godz. 19.00; 8 VIII godz. 20.00; 16 VIII godz. 18.00
Bilet online

„Arka, czyli dwoje na kanapie” 2 sierpnia, g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Kata­rzyna Ter­lecka i Wie­sław Krupa

Może jest to histo­ria pary doro­słych, wykształ­co­nych ludzi, miesz­ka­ją­cych wspól­nie, nie posia­da­ją­cych dzieci. Skoro nie mają dzieci, to może powinni mieć psa? Albo jakieś inne zwie­rzę, albo parę innych zwie­rząt? Może jest to prze­wrotna gra kon­wen­cją teatru w teatrze, gdzie do końca nie wia­domo, czy ogląda się scenę żywcem jak z tele­wi­zyj­nego serialu, czy pod­słu­chuje pry­watne roz­mowy akto­rów. Może wynika z tej sztuki jakaś głę­boka prawda, a może nie.
Ter­miny:
VIII godz. 20.00; 10 VIII godz. 19.00; 14 VIII godz. 20.00
Bilet online

„Związek partnerski” 9 sierpnia, g. 18.00

Zwiazek_2
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Iza­bella Tara­siuk i Kata­rzyna Ter­lecka

Ludzie tak już mają z natury, że lubią two­rzyć związki. Jak kopią piłkę to two­rzą zwią­zek piłki noż­nej, jak hodują kury to two­rzą zwią­zek hodow­ców dro­biu. Jak są part­ne­rami zakła­dają zwią­zek part­ner­ski. I choć ten zwią­zek robi cię coraz bar­dziej popu­larny, nie może docze­kać się nale­ży­tych regu­la­cji praw­nych, jakie mają, na przy­kład, akwa­ry­ści zrze­szeni w związku. Obawy decy­den­tów są bez­za­sadne, bo zwią­zek part­ner­ski nie różni się zbyt­nio od związku mał­żeń­skiego, a jeśli już to w drob­nych niu­an­sach. Kome­dia „Zwią­zek part­ner­ski” poka­zuje wła­śnie te drobne róż­nice. I udo­wad­nia, że mimo wszystko można stwo­rzyć taki zwią­zek part­ner­ski, który jest jak stare, dobre mał­żeń­stwo.
Ter­miny: 9 VIII godz. 18.00; 16 VIII godz. 20.00
Bilet online

„Usta Angeliny” 7 sierpnia g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Agnieszka Różań­ska, Kata­rzyna Ter­lecka

Długo zasta­na­wia­łem się, jak zachę­cić Pań­stwa do obej­rze­nia tego spek­ta­klu. Że to iro­niczne spoj­rze­nie na kult mło­do­ści… Że poja­wia się wątek kry­mi­nalny… Że pad­nie odpo­wiedź na pyta­nie — Czy Ange­lina naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna kura­cja odmła­dza­jąca już nie przy­nosi efek­tów. Ale nic nie wydało mi się zbyt prze­ko­nu­jące. Więc zachęcę Pań­stwa po pro­stu — przyjdź­cie do teatru, a nie będzie­cie żało­wać! Agnieszka Różań­ska i Kata­rzyna Ter­lecka, które zoba­czy­cie na sce­nie, roz­ba­wią Was i skło­nią do reflek­sji, albo odwrot­nie. Ale o tym prze­ko­naj­cie się sami.
Prze­czy­taj recen­zję »
Ter­miny: 17 VII godz. 20.00; 7 VIII godz. 20.00
Bilet online

„Portret z magnolią” 9 sierpnia, g. 20.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Iza­bella Tara­siuk i Janusz Andrze­jew­ski

Rela­cje mię­dzy kobietą i męż­czy­zną nie są pro­ste, nawet w pozor­nie pro­stych sytu­acjach na przy­kład, gdy trzeba pozmy­wać naczy­nia albo wynieść śmieci. Ale gdy sytu­acja jest bar­dziej zło­żona, rela­cje rów­nież się kom­pli­kują — na przy­kład, gdy kobieta jest modelką a męż­czy­zna mala­rzem. Tu pole kon­fliktu znacz­nie się posze­rza, on na przy­kład prosi, żeby ona sie­działa nie­ru­chomo a ona się wierci, jak to kobieta… „Por­tret z magno­lią” to kome­dia uka­zu­jąca wła­śnie ten skom­pli­ko­wany rodzaj rela­cji. Odpo­wiada rów­nież na pyta­nia: jak powstał kubizm. Dla­czego Modi­gliani two­rzył wyłącz­nie akty i por­trety kobiet. I dla­czego Krzyk Mun­cha jest pełen takiej eks­pre­sji… Spek­takl trwa ok. 60 min.
Spek­takl wypro­du­ko­wany przez Mój Teatr w koope­ra­cji ze „Sceną z bli­ska itja”
Ter­miny: 9 VIII godz. 20.00; 17 VIII godz. 19.00
Bilet online

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444