„Faceci na wybiegu” 31 stycznia g. 18.00

Faceci fot 1_male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna, Biniak, Wie­sław Krupa, Mariusz Puchal­ski

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn. Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…
Ter­miny: 31 I godz. 18.00; 6 II godz. 20.00; 7 II godz. 18.00; 15 II godz. 19.00; 21 II godz. 20.00; 22 II godz. 19.00

Bilet online

„Rokendrol albo mów mi teściu” 29 stycznia g. 20.00

1
Fot. Michał Nawrocki
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Alek­san­dra Ski­recka, Tade­usz Falana/ Marek Zga­iń­ski, Wie­sław Krupa

Rela­cje z teściową zostały bar­dzo dokład­nie i wie­lo­krot­nie opi­sane w lite­ra­tu­rze popu­lar­nej i facho­wej, docze­kały się też nie­zli­czo­nej ilo­ści dow­ci­pów. Osoba teścia jest w tym wzglę­dzie wyraź­nie dys­kry­mi­no­wana, naprawdę kim jest teść nikt nie wie. „Roken­drol” to kome­dia któ­rej boha­te­rem jest teść, ma on swój skarb czyli cór­cię, a ona ma chło­paka. W psy­cho­lo­gii nazywa się taką sytu­ację poje­dyn­kiem dwóch sam­ców alfa, ja powiem, że to jest wła­śnie roken­drol, zwłasz­cza, że teść jest mocno odje­chaną gwiazdą rocka.
Ter­miny: 29 I godz. 20.00; 1 II godz. 19.00; 8 II godz. 19.00 (to już 100. spek­takl!); 12 II godz. 20.00; 26 II godz. 20.00; 28 II godz. 20.00

Bilet online

Walentynki 14 lutego g. 18.00

W ramach pakietu walen­tyn­ko­wego pro­po­nu­jemy:
spek­takl „Randka w ciemno” oraz kon­cert blu­esowo — jaz­zowy grupy Zje­życ
Cena za pakiet 50 zł / 1 os.
Po otrzy­ma­niu potwier­dze­nia rezer­wa­cji pro­simy o wpłatę na konto wyma­ga­nej kwoty w ciągu 7 dni. W tytule prze­lewu pro­simy wpi­sać: Walen­tynki oraz nazwi­sko, na które została zro­biona rezer­wa­cja. Po upły­wie tego ter­minu, przy braku wpłaty, rezer­wa­cja będzie anu­lo­wana. Bilety będzie można ode­brać oso­bi­ście w teatrze, po uprzed­nim umó­wie­niu odbioru lub otrzy­mać pocztą elek­tro­niczną, po uprzed­nim poda­niu adresu.
Dane do prze­lewu:
Joanna Nawrocka, Sien­kie­wi­cza 20/22, 60–818 Poznań
Cre­dit Agri­cole 60194010765046474800000000

„Mucha nie siada” 31 stycznia g. 20.00

Mucha 1
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Tade­usz Drze­wiecki i Tade­usz Falana

Zapewne raz na jakiś czas mają Pań­stwo dość ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Zapewne rodzi się wtedy w Pań­stwu tęsk­nota za życiem w nor­mal­nym kraju, w któ­rym nie trzeba toczyć wojny z urzę­dem w spra­wie każ­dej dupe­reli. Gdy ostat­nio zna­la­złem się w takim sta­nie ducha, napi­sa­łem sztukę „Mucha nie siada” żeby to sobie jakoś odre­ago­wać. Wyszło gro­te­skowo, iro­nicz­nie i momen­tami zabaw­nie. Jeśli też macie Pań­stwo ochotę sobie odre­ago­wać w zna­ko­mi­tym towa­rzy­stwie Tade­usza Drze­wiec­kiego i Tade­usza Falany to zapra­szam do teatru. Przed­sta­wie­nie jest takie, że mucha nie siada. Marek Zga­iń­ski
Ter­miny: 31 I godz. 20.00; 1 II godz. 17.00; 7 II godz. 20.00; 13 II godz. 20.00; 28 II godz. 18.00

Bilet online

„Związek partnerski” 19 lutego g. 20.00

Zwiazek_2
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Iza­bella Tara­siuk i Kata­rzyna Ter­lecka

Ludzie tak już mają z natury, że lubią two­rzyć związki. Jak kopią piłkę to two­rzą zwią­zek piłki noż­nej, jak hodują kury to two­rzą zwią­zek hodow­ców dro­biu. Jak są part­ne­rami zakła­dają zwią­zek part­ner­ski. I choć ten zwią­zek ten jest coraz bar­dziej popu­larny, nie może docze­kać się nale­ży­tych regu­la­cji praw­nych, jakie mają, na przy­kład, akwa­ry­ści zrze­szeni w związku. Obawy decy­den­tów są bez­za­sadne, bo zwią­zek part­ner­ski nie różni się zbyt­nio od związku mał­żeń­skiego, a jeśli już to w drob­nych niu­an­sach. Kome­dia „Zwią­zek part­ner­ski” poka­zuje wła­śnie te drobne róż­nice. I udo­wad­nia, że mimo wszystko można stwo­rzyć taki zwią­zek part­ner­ski, który jest jak stare, dobre mał­żeń­stwo.
Ter­miny: 19 II godz. 20.00

Bilet online

„Usta Angeliny” 20 lutego g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Agnieszka Różań­ska, Kata­rzyna Ter­lecka

Długo zasta­na­wia­łem się, jak zachę­cić Pań­stwa do obej­rze­nia tego spek­ta­klu. Że to iro­niczne spoj­rze­nie na kult mło­do­ści… Że poja­wia się wątek kry­mi­nalny… Że pad­nie odpo­wiedź na pyta­nie — Czy Ange­lina naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna kura­cja odmła­dza­jąca już nie przy­nosi efek­tów. Ale nic nie wydało mi się zbyt prze­ko­nu­jące. Więc zachęcę Pań­stwa po pro­stu — przyjdź­cie do teatru, a nie będzie­cie żało­wać! Agnieszka Różań­ska i Kata­rzyna Ter­lecka, które zoba­czy­cie na sce­nie, roz­ba­wią Was i skło­nią do reflek­sji, albo odwrot­nie. Ale o tym prze­ko­naj­cie się sami.
Prze­czy­taj recen­zję »
Ter­miny: 20 II godz. 20.00; 27 II godz. 20.00

Bilet online

„Portret z magnolią, czyli jak wykręcić kota ogonem” 21 lutego g. 18.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Iza­bella Tara­siuk i Janusz Andrze­jew­ski

Rela­cje mię­dzy kobietą i męż­czy­zną nie są pro­ste, nawet w pozor­nie pro­stych sytu­acjach na przy­kład, gdy trzeba pozmy­wać naczy­nia albo wynieść śmieci. Ale gdy sytu­acja jest bar­dziej zło­żona, rela­cje rów­nież się kom­pli­kują — na przy­kład, gdy kobieta jest modelką a męż­czy­zna mala­rzem. Tu pole kon­fliktu znacz­nie się posze­rza, on na przy­kład prosi, żeby ona sie­działa nie­ru­chomo a ona się wierci, jak to kobieta… „Por­tret z magno­lią” to kome­dia uka­zu­jąca wła­śnie ten skom­pli­ko­wany rodzaj rela­cji. Odpo­wiada rów­nież na pyta­nia: jak powstał kubizm. Dla­czego Modi­gliani two­rzył wyłącz­nie akty i por­trety kobiet. I dla­czego Krzyk Mun­cha jest pełen takiej eks­pre­sji… Spek­takl trwa ok. 60 min.
Spek­takl wypro­du­ko­wany przez Mój Teatr w koope­ra­cji ze „Sceną z bli­ska itja”
Ter­min:
21 II godz. 18.00

Bilet online

„Randka w ciemno” 30 stycznia g. 20.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Kata­rzyna Węglicka i Tade­usz Falana

Ta prze­wrotna kome­dia jest próbą odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nie – jak unik­nąć nudy i rutyny w mał­żeń­stwie z dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem, albo jak do tego nie dopu­ścić, gdy zwią­zek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przed­sta­wie­nie roz­bawi Was i pozwoli unik­nąć spo­rych kosz­tów zwią­za­nych z wizy­tami w gabi­ne­tach tera­peu­tycz­nych.
Ter­miny: 30 I godz. 20.00; 5 II godz. 20.00; 9 II godz. 20.00

Bilet online

Prze­czy­taj recen­zję »

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444