Rokendrol albo mów mi teściu 3 października g. 20.00

1
Fot. Michał Nawrocki
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Alek­san­dra Ski­recka, Tade­usz Falana/Marek Zga­iń­ski Wie­sław Krupa,

Rela­cje z teściową zostały bar­dzo dokład­nie i wie­lo­krot­nie opi­sane w lite­ra­tu­rze popu­lar­nej i facho­wej, docze­kały się też nie­zli­czo­nej ilo­ści dow­ci­pów. Osoba teścia jest w tym wzglę­dzie wyraź­nie dys­kry­mi­no­wana, naprawdę kim jest teść nikt nie wie. „Roken­drol” to kome­dia któ­rej boha­te­rem jest teść, ma on swój skarb czyli cór­cię, a ona ma chło­paka. W psy­cho­lo­gii nazywa się taką sytu­ację poje­dyn­kiem dwóch sam­ców alfa, ja powiem, że to jest wła­śnie roken­drol, zwłasz­cza, że teść jest mocno odje­chaną gwiazdą rocka.
Ter­miny: 3 X godz. 20.00; 18 X godz. 17.00; 30 X godz. 20.00

Bilet online

Sceny zazdrości 9 października g. 20.00

Sceny 14
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada: Kata­rzyna Węglicka, Seba­stian Grek

Kto nigdy nie zro­bił sceny zazdro­ści? A kto nigdy nie był ofiarą zazdro­ści? No wła­śnie. Gdyby ludzie nie byli zazdro­śni, to wąż nie sku­siłby Ewy, Ewa Adama i nadal żyli­by­śmy w raju. Stwórca wie­dział co robi. Mógł prze­cież wygo­nić pierw­szych ludzi z Edenu z byle powodu. Ot, na przy­kład, że żyją w związku part­ner­skim bez sakra­mentu. Wybrał zazdrość. I to był naj­gor­szy dow­cip jak nam zro­bił…
Ter­miny: 9 X godz. 20.00; 10 X godz. 18.00; 16 X godz. 20.00; 17 X godz. 18.00; 22 X godz. 20.00; 24 X godz. 18.00; 29 X godz. 20.00

Bilet online

Alibi do wynajęcia 8 października g. 20.00

_MG_2162
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Kata­rzyna Ter­lecka, Wie­sław Krupa

Nie wszy­scy mają tak wyro­zu­mia­łych współ­mał­żon­ków któ­rzy, gdy wraca się do domu bla­dym świtem, nie zadają całego mnó­stwa pytań w rodzaju dla­czego się nie odbie­rało tele­fonu, dla­czego się nie zadzwo­niło, a tak w ogóle to gdzie się było i co się robiło, i z kim. Więk­szość, nie­stety, zmu­szona jest na te pyta­nia odpo­wia­dać. Więc trzeba sobie wymy­ślić jakieś wytłu­ma­cze­nia , bo czego jak czego ale prawdy powie­dzieć nie można. Trzeba sobie wymy­ślić, a jak się nie daje rady, to trudno, trzeba zatrud­nić spe­cja­li­stę od wymy­śla­nia roż­nych wymó­wek, wytłu­ma­czeń i alibi.. „Alibi do wyna­ję­cia” jest sztuką która, mam nadzieję, zain­spi­ruje Pań­stwa do samo­dziel­nego wymy­śla­nia alibi. W pro­sty i zabawny spo­sób pokaże, że w każ­dej nawet naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nej wymówce kryje się zia­renko prawdy.
Ter­miny: 8 X godz. 20.00; 18 X godz. 19.00; 23 X godz. 20.00

Bilet online

Mucha nie siada 11 października g. 19.00

Mucha 1
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Tade­usz Drze­wiecki i Tade­usz Falana

Zapewne raz na jakiś czas mają Pań­stwo dość ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Zapewne rodzi się wtedy w Pań­stwu tęsk­nota za życiem w nor­mal­nym kraju, w któ­rym nie trzeba toczyć wojny z urzę­dem w spra­wie każ­dej dupe­reli. Gdy ostat­nio zna­la­złem się w takim sta­nie ducha, napi­sa­łem sztukę „Mucha nie siada” żeby to sobie jakoś odre­ago­wać. Wyszło gro­te­skowo, iro­nicz­nie i momen­tami zabaw­nie. Jeśli też macie Pań­stwo ochotę sobie odre­ago­wać w zna­ko­mi­tym towa­rzy­stwie Tade­usza Drze­wiec­kiego i Tade­usza Falany to zapra­szam do teatru. Przed­sta­wie­nie jest takie, że mucha nie siada. Marek Zga­iń­ski
Ter­miny: 11 X godz. 19.00; 17 X godz. 20.00

Bilet online

Faceci na wybiegu 24 października g. 20.00

Faceci fot 1_male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna, Biniak, Wie­sław Krupa, Mariusz Puchal­ski

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn. Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…
Ter­miny: 24 X godz. 20.00; 25 X godz. 17.00

Bilet online

Usta Angeliny 15 października g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Agnieszka Różań­ska, Kata­rzyna Ter­lecka

Długo zasta­na­wia­łem się, jak zachę­cić Pań­stwa do obej­rze­nia tego spek­ta­klu. Że to iro­niczne spoj­rze­nie na kult mło­do­ści… Że poja­wia się wątek kry­mi­nalny… Że pad­nie odpo­wiedź na pyta­nie — Czy Ange­lina naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna kura­cja odmła­dza­jąca już nie przy­nosi efek­tów. Ale nic nie wydało mi się zbyt prze­ko­nu­jące. Więc zachęcę Pań­stwa po pro­stu — przyjdź­cie do teatru, a nie będzie­cie żało­wać! Agnieszka Różań­ska i Kata­rzyna Ter­lecka, które zoba­czy­cie na sce­nie, roz­ba­wią Was i skło­nią do reflek­sji, albo odwrot­nie. Ale o tym prze­ko­naj­cie się sami.
Prze­czy­taj recen­zję »
Ter­miny: 15 X godz. 20.00

Bilet online

Randka w ciemno 10 października g. 20.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Kata­rzyna Węglicka i Tade­usz Falana

Ta prze­wrotna kome­dia jest próbą odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nie – jak unik­nąć nudy i rutyny w mał­żeń­stwie z dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem, albo jak do tego nie dopu­ścić, gdy zwią­zek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przed­sta­wie­nie roz­bawi Was i pozwoli unik­nąć spo­rych kosz­tów zwią­za­nych z wizy­tami w gabi­ne­tach tera­peu­tycz­nych.
Ter­miny: 10 X godz. 20.00; 11 X godz. 17.00; 13 X — spek­takl na wyjeździe

Bilet online

Prze­czy­taj recen­zję »

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444