Sceny zazdrości 3 czerwca g. 20.00

Sceny 14
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada: Kata­rzyna Węglicka, Seba­stian Grek

Kto nigdy nie zro­bił sceny zazdro­ści? A kto nigdy nie był ofiarą zazdro­ści? Ta kome­dia poka­zuje, ze zazdrość bywa śmieszna. Nie­stety do tego wnio­sku docho­dzimy zwy­kle zbyt późno. Po obej­rze­niu tego spek­ta­klu być może uda się nabrać do zazdro­ści zdro­wego dystansu, oca­lić zastawę sto­łową i unik­nąć kosz­tow­nych wizyt u adwo­ka­tów.
Ter­miny: 3 VI godz. 20.00; 10 VI godz. 20.00

recen­zja »

Bilet online

Faceci na wybiegu 4 czerwca g. 20.00

Faceci fot 1_male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna, Biniak, Wie­sław Krupa, Mariusz Puchal­ski

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn. Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…
Ter­miny: 4 VI godz. 20.00

Bilet online

Usta Angeliny 2 czerwca g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Agnieszka Różań­ska, Kata­rzyna Ter­lecka

Długo zasta­na­wia­łem się, jak zachę­cić Pań­stwa do obej­rze­nia tego spek­ta­klu. Że to iro­niczne spoj­rze­nie na kult mło­do­ści… Że poja­wia się wątek kry­mi­nalny… Że pad­nie odpo­wiedź na pyta­nie — Czy Ange­lina naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna kura­cja odmła­dza­jąca już nie przy­nosi efek­tów. Ale nic nie wydało mi się zbyt prze­ko­nu­jące. Więc zachęcę Pań­stwa po pro­stu — przyjdź­cie do teatru, a nie będzie­cie żało­wać! Agnieszka Różań­ska i Kata­rzyna Ter­lecka, które zoba­czy­cie na sce­nie, roz­ba­wią Was i skło­nią do reflek­sji, albo odwrot­nie. Ale o tym prze­ko­naj­cie się sami.
Prze­czy­taj recen­zję »
Ter­miny: 2 VI godz. 20.00; 18 VI godz. 18.00

Bilet online

Rokendrol albo mów mi teściu 4 czerwca g. 20.00

1
Fot. Michał Nawrocki
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Alek­san­dra Ski­recka, Tade­usz Falana, Wie­sław Krupa,

Rela­cje z teściową zostały bar­dzo dokład­nie i wie­lo­krot­nie opi­sane w lite­ra­tu­rze popu­lar­nej i facho­wej, docze­kały się też nie­zli­czo­nej ilo­ści dow­ci­pów. Osoba teścia jest w tym wzglę­dzie wyraź­nie dys­kry­mi­no­wana, naprawdę kim jest teść nikt nie wie. „Roken­drol” to kome­dia któ­rej boha­te­rem jest teść, ma on swój skarb czyli cór­cię, a ona ma chło­paka. W psy­cho­lo­gii nazywa się taką sytu­ację poje­dyn­kiem dwóch sam­ców alfa, ja powiem, że to jest wła­śnie roken­drol, zwłasz­cza, że teść jest mocno odje­chaną gwiazdą rocka.
Ter­miny: 4 VI godz. 18.00; 11 VI godz. 18.00

Bilet online

Randka w ciemno 5 czerwca g. 19.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Kata­rzyna Węglicka i Tade­usz Falana

Ta prze­wrotna kome­dia jest próbą odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nie – jak unik­nąć nudy i rutyny w mał­żeń­stwie z dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem, albo jak do tego nie dopu­ścić, gdy zwią­zek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przed­sta­wie­nie roz­bawi Was i pozwoli unik­nąć spo­rych kosz­tów zwią­za­nych z wizy­tami w gabi­ne­tach tera­peu­tycz­nych.
Ter­miny: 5 VI godz. 19.00; 11 VI godz. 20.00

Bilet online

Prze­czy­taj recen­zję »

Nieporadnik mężczyzny — pokazy przedpremierowe

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Mag­da­lena Pawe­lec, Seba­stian Grek

Czy męż­czy­zna może żyć bez kobiet? A jeśli jest nie­śmiały, to gdzie może spo­tkać kobietę swo­jego życia? I czy nie opusz­czają go marze­nia o sek­sow­nej psy­cho­te­ra­peutce? Na te pyta­nia szuka odpo­wie­dzi boha­ter kome­dii „Nie­po­rad­nik męż­czy­zny” a jeśli jeste­ście cie­kawi Pań­stwo czy znaj­dzie, to zapra­szamy na spek­takl.
Ter­miny: 17 VI godz. 20.00; 19 VI godz. 19.00

Nago w kisielu 9 czerwca g. 20.00

Nago_06 male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna Biniak, Iza­bella Tara­siuk

Jest takie pol­skie prze­kleń­stwo: „Obyś nie miał zna­jo­mo­ści”. I wygląda na to, że brak zna­jo­mo­ści jest o wiele gor­szy od „Obyś się sma­żył w pie­kle”. Bo pie­kło jest ilu­zo­ryczne, a brak zna­jo­mo­ści kon­kretny. Boha­terki kome­dii „Nago w kisielu” nie mają zna­jo­mo­ści, wiodą nudne życie bez per­spek­tyw, aż tu nagle poja­wia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Poja­wia się ON. Jeśli chce­cie Pań­stwo wie­dzieć do czego dwie kobiety są w sta­nie się posu­nąć, żeby nie prze­pu­ścić tej szansy, to zapra­szamy na spek­takl.
Ter­miny: 9 VI godz. 20.00; 24 VI godz. 20.00

Bilet online

Alibi do wynajęcia 12 czerwca g. 19.00

_MG_2162
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Kata­rzyna Ter­lecka, Wie­sław Krupa

Nie wszy­scy mają tak wyro­zu­mia­łych współ­mał­żon­ków któ­rzy, gdy wraca się do domu bla­dym świtem, nie zadają całego mnó­stwa pytań w rodzaju dla­czego się nie odbie­rało tele­fonu, dla­czego się nie zadzwo­niło, a tak w ogóle to gdzie się było i co się robiło, i z kim. Więk­szość, nie­stety, zmu­szona jest na te pyta­nia odpo­wia­dać. Więc trzeba sobie wymy­ślić jakieś wytłu­ma­cze­nia , bo czego jak czego ale prawdy powie­dzieć nie można. Trzeba sobie wymy­ślić, a jak się nie daje rady, to trudno, trzeba zatrud­nić spe­cja­li­stę od wymy­śla­nia roż­nych wymó­wek, wytłu­ma­czeń i alibi.. „Alibi do wyna­ję­cia” jest sztuką która, mam nadzieję, zain­spi­ruje Pań­stwa do samo­dziel­nego wymy­śla­nia alibi. W pro­sty i zabawny spo­sób pokaże, że w każ­dej nawet naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nej wymówce kryje się zia­renko prawdy.
Ter­miny: 12 VI godz. 19.00; 18 VI godz. 20.00; 25 VI godz. 20.00

Bilet online

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444