„Alibi do wynajęcia” 26 kwietnia g. 19.00

_MG_2162
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Kata­rzyna Ter­lecka, Wie­sław Krupa

Nie wszy­scy mają tak wyro­zu­mia­łych współ­mał­żon­ków któ­rzy, gdy wraca się do domu bla­dym świtem, nie zadają całego mnó­stwa pytań w rodzaju dla­czego się nie odbie­rało tele­fonu, dla­czego się nie zadzwo­niło, a tak w ogóle to gdzie się było i co się robiło, i z kim. Więk­szość, nie­stety, zmu­szona jest na te pyta­nia odpo­wia­dać. Więc trzeba sobie wymy­ślić jakieś wytłu­ma­cze­nia , bo czego jak czego ale prawdy powie­dzieć nie można. Trzeba sobie wymy­ślić, a jak się nie daje rady, to trudno, trzeba zatrud­nić spe­cja­li­stę od wymy­śla­nia roż­nych wymó­wek, wytłu­ma­czeń i alibi.. „Alibi do wyna­ję­cia” jest sztuką która, mam nadzieję, zain­spi­ruje Pań­stwa do samo­dziel­nego wymy­śla­nia alibi. W pro­sty i zabawny spo­sób pokaże, że w każ­dej nawet naj­bar­dziej nie­praw­do­po­dob­nej wymówce kryje się zia­renko prawdy.
Ter­miny: 26 IV godz. 19.00; 30 IV godz. 20.00; 1 V godz. 20.00; 14 V godz. 20.00; 30 V godz. 20.00

Bilet online

„Randka w ciemno” 25 kwietnia g. 20.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Kata­rzyna Węglicka i Tade­usz Falana

Ta prze­wrotna kome­dia jest próbą odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nie – jak unik­nąć nudy i rutyny w mał­żeń­stwie z dwu­dzie­sto­let­nim sta­żem, albo jak do tego nie dopu­ścić, gdy zwią­zek dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że przed­sta­wie­nie roz­bawi Was i pozwoli unik­nąć spo­rych kosz­tów zwią­za­nych z wizy­tami w gabi­ne­tach tera­peu­tycz­nych.
Ter­miny: 25 IV godz. 20.00; 10 V godz. 19.00; 13 V godz. 20.00; 29 V godz. 20.00

Bilet online

Prze­czy­taj recen­zję »

Panoptikum — koncert 21 maja g. 20.00

PANOPTIKUM male
Zespół Panop­ti­kum to spe­cy­ficzna mik­stura wyjąt­ko­wych tem­pe­ra­men­tów, hisz­pań­skie rytmy wzbo­ga­cone melo­dyj­nymi opo­wie­ściami two­rzą na wskroś fil­mową nar­ra­cję. Nie­zwy­kły talent do budo­wa­nia napię­cia wsparty jest ory­gi­nal­nym instru­men­ta­rium.
Zespół: Tomasz Kalitko – gitara elektro-klasyczna, lider zespołu; Marek Jaku­bo­wicz – gitara jaz­zowa, silent, kla­syczna, sitar; Michał Behnke-Chmielewski – cajon, bon­gosy, instru­menty per­ku­syjne; Domi­nik Tucholka – bas; Mar­cin Pie­kut – sak­so­fon sopra­nowy, altowy, klar­net; Ania Macuk – obój
Ter­min: 21 V godz. 20.00
posłu­chaj »
Bilet online

„Mucha nie siada” 3 maja g. 19.00

Mucha 1
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Tade­usz Drze­wiecki i Tade­usz Falana

Zapewne raz na jakiś czas mają Pań­stwo dość ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Zapewne rodzi się wtedy w Pań­stwu tęsk­nota za życiem w nor­mal­nym kraju, w któ­rym nie trzeba toczyć wojny z urzę­dem w spra­wie każ­dej dupe­reli. Gdy ostat­nio zna­la­złem się w takim sta­nie ducha, napi­sa­łem sztukę „Mucha nie siada” żeby to sobie jakoś odre­ago­wać. Wyszło gro­te­skowo, iro­nicz­nie i momen­tami zabaw­nie. Jeśli też macie Pań­stwo ochotę sobie odre­ago­wać w zna­ko­mi­tym towa­rzy­stwie Tade­usza Drze­wiec­kiego i Tade­usza Falany to zapra­szam do teatru. Przed­sta­wie­nie jest takie, że mucha nie siada. Marek Zga­iń­ski
Ter­miny: 25 IV godz. 18.00 (odwo­łany); 3 V godz. 19.00; 7 V godz. 20.00; 16 V godz. 18.00; 23 V godz. 20.00; 31 V godz. 19.00

Bilet online

„Faceci na wybiegu” 9 maja g. 20.00

Faceci fot 1_male
Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski
Obsada: Anna, Biniak, Wie­sław Krupa, Mariusz Puchal­ski

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn. Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…
Ter­miny: 9 V godz. 20.00; 15 V godz. 20.00; 17 V godz. 19.00; 30 V godz. 18.00

Bilet online

„Usta Angeliny” 22 maja g. 20.00


sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Agnieszka Różań­ska, Kata­rzyna Ter­lecka

Długo zasta­na­wia­łem się, jak zachę­cić Pań­stwa do obej­rze­nia tego spek­ta­klu. Że to iro­niczne spoj­rze­nie na kult mło­do­ści… Że poja­wia się wątek kry­mi­nalny… Że pad­nie odpo­wiedź na pyta­nie — Czy Ange­lina naprawdę ma takie usta, czy robiła sobie botoks? I co robić, gdy żadna kura­cja odmła­dza­jąca już nie przy­nosi efek­tów. Ale nic nie wydało mi się zbyt prze­ko­nu­jące. Więc zachęcę Pań­stwa po pro­stu — przyjdź­cie do teatru, a nie będzie­cie żało­wać! Agnieszka Różań­ska i Kata­rzyna Ter­lecka, które zoba­czy­cie na sce­nie, roz­ba­wią Was i skło­nią do reflek­sji, albo odwrot­nie. Ale o tym prze­ko­naj­cie się sami.
Prze­czy­taj recen­zję »
Ter­miny: 22 V godz. 20.00; 28 V godz. 20.00

Bilet online

„Portret z magnolią, czyli jak wykręcić kota ogonem” 9 maja g. 18.00


Fot. Michał Nawrocki
sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
obsada: Iza­bella Tara­siuk i Janusz Andrze­jew­ski

Rela­cje mię­dzy kobietą i męż­czy­zną nie są pro­ste, nawet w pozor­nie pro­stych sytu­acjach na przy­kład, gdy trzeba pozmy­wać naczy­nia albo wynieść śmieci. Ale gdy sytu­acja jest bar­dziej zło­żona, rela­cje rów­nież się kom­pli­kują — na przy­kład, gdy kobieta jest modelką a męż­czy­zna mala­rzem. Tu pole kon­fliktu znacz­nie się posze­rza, on na przy­kład prosi, żeby ona sie­działa nie­ru­chomo a ona się wierci, jak to kobieta… „Por­tret z magno­lią” to kome­dia uka­zu­jąca wła­śnie ten skom­pli­ko­wany rodzaj rela­cji. Odpo­wiada rów­nież na pyta­nia: jak powstał kubizm. Dla­czego Modi­gliani two­rzył wyłącz­nie akty i por­trety kobiet. I dla­czego Krzyk Mun­cha jest pełen takiej eks­pre­sji… Spek­takl trwa ok. 60 min.
Spek­takl wypro­du­ko­wany przez Mój Teatr w koope­ra­cji ze „Sceną z bli­ska itja”
Ter­min:
9 V godz. 18.00

Bilet online

„Rokendrol albo mów mi teściu” 2 maja g. 20.00

1
Fot. Michał Nawrocki
Sce­na­riusz i reży­se­ria Marek Zga­iń­ski
Obsada : Alek­san­dra Ski­recka, Tade­usz Falana/ Marek Zga­iń­ski, Wie­sław Krupa

Rela­cje z teściową zostały bar­dzo dokład­nie i wie­lo­krot­nie opi­sane w lite­ra­tu­rze popu­lar­nej i facho­wej, docze­kały się też nie­zli­czo­nej ilo­ści dow­ci­pów. Osoba teścia jest w tym wzglę­dzie wyraź­nie dys­kry­mi­no­wana, naprawdę kim jest teść nikt nie wie. „Roken­drol” to kome­dia któ­rej boha­te­rem jest teść, ma on swój skarb czyli cór­cię, a ona ma chło­paka. W psy­cho­lo­gii nazywa się taką sytu­ację poje­dyn­kiem dwóch sam­ców alfa, ja powiem, że to jest wła­śnie roken­drol, zwłasz­cza, że teść jest mocno odje­chaną gwiazdą rocka.
Ter­miny: 2 V godz. 20.00; 16 V godz. 20.00; 23 V godz. 18.00

Bilet online

„Trzeba uważać na serce” 8 maja g. 20.00

Marek poziom male
Pio­senki Zga­iń­skiego z pew­no­ścią przejdą do kla­syki gatunku, dokład­nie nie wia­domo kiedy, bo jak na razie pra­wie nikt ich nie zna, ale z pew­no­ścią przejdą. Więc jeśli jest oka­zja posłu­cha­nia męskich tek­stów o nie łatwej miło­ści pożą­da­niu i zdra­dzie w wyko­na­niu autora, to trzeba z niej sko­rzy­stać. Mar­kowi towa­rzy­szyć będzie zna­ko­mity gita­rzy­sta Mate­usz Rychły.
Ter­min: 8 V g. 20.00
Bilet online

Bilety

Kontakt

Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań
+48 604 111 755
informacje: Joanna Nawrocka
biuro@mojteatr.pl

Dyrektor artystyczny:
Marek Zgaiński
m.zgainski@mojteatr.pl
+48 668 856 444